12 PAŹDZIERNIKA WYBORY ZARZĄDU KLUBU.

Zarząd Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie zaprasza członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 12.10.2012 (piątek) o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie.
Proponowany porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:
1. Otwarcie zebrania – wystąpienie Prezesa K.S. „WARMIA” Grajewo.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie regulaminu Zebrania.
6. Wybory komisji:
a) skrutacyjnej
b) wyborczej
c) wniosków i uchwał
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres kadencji.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu.
11. Wybory:
a) zarządu klubu
b) komisji rewizyjnej.
12. Przyjęcie uchwał i wniosków.
13. Zakończenie obrad.

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo