SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ.

Protokół z dnia 25-26 marca 2011 roku

spisany na okoliczność weryfikacji bilansu za 2010 r.,

przez Komisję Rewizyjną Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie

Komisja w składzie:

1. EDWARD MASŁOWSKI– przewodniczący

2. KRZYSZTOF PIEKARSKI- członek

3. WITOLD ROGOWSKI – członek

Komisja w wyżej wymienionym składzie zweryfikowała konta syntetyczne i analityczne Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie.
Po przejrzeniu i zweryfikowaniu kont Komisja stwierdza, iż bilans i rozliczenie budżetowe zostały sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
Klub Sportowy „WARMIA” Grajewo rachunkowość prowadzi na podstawie zakładowego planu kont. Statut Klubu określa, jakie zadania wykonywane są przez Klub Sportowy „WARMIA”. Komisja stwierdza, że Klub wykonuje zadania zgodnie ze statutem.
Rozliczenie bilansu Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie i rachunku zysków i strat za rok 2010 przedstawia się następująco:
1. bilans- sporządzony na dzień 31.12.2010r.,
– suma aktyw i pasyw to – 6 565,12 zł.
2. rachunek zysków i strat – sporządzony na dzień 31.12.2010r.,
– wynik finansowy netto (ujemny) – 40 935,84 zł
Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie dowodów księgowych i zapisów na księgach rachunkowych, sprawdzenie poprawności zastosowania przez Klub Sportowy „WARMIA” zasad i metod ustawy o rachunkowości, a także ocenę ogólną bilansu i rachunku zysków i strat.
Podczas kontroli Komisja Rewizyjna w wyżej wymienionym składzie stwierdza:
– rachunkowość prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont,
– księgi rachunkowe prowadzone są według ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994r., z późniejszymi zmianami, przy zastosowaniu programu finansowego EWKA,
– ujęcia operacji gospodarczych udokumentowane są dowodami księgowymi
potwierdzonymi pod względem formalnym i rachunkowym, także merytorycznym,
– bilans i rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą do
roku poprzedniego.
Wartość bilansu na dzień 31.12.2010r.,ustalono przez zastosowanie inwentaryzacji:
1.    spis z natury,
2.    potwierdzenie sald na rachunku bankowym,
3.    ustalenie wysokości należności, zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych

BILANS na dzień 31.12.2010r, przedstawia się następująco:
AKTYWA
– AKTYWA OBROTOWE – 6 565,12 zł w tym:
– środki pieniężne w kasie    8,92 zł.
– środki pieniężne na rachunku bankowym  368,64 zł.
– dotacje     0,15 zł
– należności krótkoterminowe  5 416,01 zł
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    771,40 zł

Środki pieniężne wykazano na koniec roku obrotowego w wartości nominalnej z dnia ich pozyskania.
Należności krótkoterminowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług o okresach spłaty :
– do 12 miesięcy    5416,01 zł

PASYWA
– SUMA PASYW TO – 6 565,12 zł
A/ zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 60 107,04 zł
w  tym :
1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług  17 254,42 zł
w tym : o okresie wymagalności do 12 miesięcy      17 254,42 zł
2. zobowiązania publicznoprawne / podatek VAT, ZUS / 25 213,84 zł
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń    pracowniczych 16 481,16 zł
4. fundusz specjalny / ZFŚS z lat ubiegłych /1 157,62 zł

B/ ujemny wynik finansowy netto za 2010 r.– nadwyżka kosztów nad przychodami:
(przychody 278 308,03,- minus koszty 319 243,87,-) 40 935,84 zł
C/ dodatni wynik finansowy z roku poprzedniego    24 863,30 zł
D/ Kapitał zapasowy 4.609,08 zł

Zobowiązania krótkoterminowe wykazano w kwotach wymagających zapłaty bez odsetek . Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy wykazany został w sposób prawidłowy.
————————————————————————————————-
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2010:
A/ Przychody ze sprzedaży usług 93 055,39 zł
w tym :
1. reklama na stadionie  64 775,67 zł
2. sprzedaż biletów i kart wstępu 14 202,04 zł
3. promocja powiatu 12 295,08 zł
4. sprzedaż kalendarzy 1 782,60 zł
B/ Przychody finansowe / odsetki / 0,74 zł
C/ Pozostałe przychody operacyjne 185 251, 90 zł
w tym :
1. darowizny 10 900 00 zł
2. wpływy za zawodników  4 200,00 zł
3. dotacja z Urzędu Miasta    170.000,00 zł
4. pozostałe wpływy     151 90 zł
D/ Koszty działalności operacyjnej  317 661, 01 zł
w tym;
1. amortyzacja   0,00 zł
2. zużycie materiałów i energii  38 637 80 zł
3. usługi obce   40 111 66 zł
4. podatki i opłaty    60,00 zł
5. wynagrodzenia    84 909,00 zł
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 94 936,00 zł
7. pozostałe koszty 59 006,55 zł
E/ koszty finansowe  397,43zł
w tym:
1. odsetki 388,45 zł
2. inne    8,98 zł
F/ pozostałe koszty operacyjne 1 185 ,43 zł
G/ Strata netto z działalności  40 935,84 zł

Komisja Rewizyjna stwierdza, że  sprawozdania finansowe Klubu Sportowego „WARMIA” sporządzone zostało na dzień 31.12.2010r, we wszystkich istotnych aspektach , zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010.
Strata poniesiona w 2010r., jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej i ekonomicznej całej gospodarki kraju, co przenosi się na funkcjonowanie Klubu.

Sytuację majątkową i finansową Klubu Sportowego „WARMIA” na koniec 2010r. należy uznać za pozytywną pomimo braków finansowych. Nie istnieje zagrożenie dla dalszego funkcjonowania działalności Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie w przypadku zachowania dotychczasowych zasad finansowania przez Urząd Miasta Grajewo.
Zarząd Klubu stara się utrzymać bieżącą pozycję KS WARMIA i w miarę możliwości finansowych osiągać jak najlepsze wyniki sportowe.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wnosi:
– o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie za rok 2010 tj. bilansu oraz rachunku zysków i strat,
– o umorzenie zaległych zobowiązań w kwocie 2646,68 zł
– o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za 2010r,

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Grajewo dnia 26.03.2010r.

Komisja Rewizyjna