PO WALNYM ZEBRANIU.

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie odbyło się Walne Zebranie członków K.S. WARMIA.  Obrady otworzył prezes Klubu pan Jan Antoni Kowalski, po czym przywitał zaproszonych gości: burmistrza pana Adama Kiełczewskiego, kierownika MOSiR pana Przemysława Dąbkowskiego oraz przedstawicieli Rady Miasta oraz kibiców, członków Klubu, zawodników i trenerów. Na zebranie przybyła liczna grupa kibiców naszego Klubu. Już dawno Walne Zebranie K.S. WARMIA nie zgromadziło takiej ilości osób.

Przewodniczącym obrad na wniosek prezesa Kowalskiego został Sekretarz Urzędu Miasta pan Ryszard Wolwark. Realizowane były kolejne punkty uchwalonego porządku obrad. Dyrektor Klubu odczytał sprawozdanie z działalności Klubu za okres od ubiegłorocznego Walnego Zebrania do 29.03.2011 roku. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawił zebranym protokół Komisji Rewizyjnej, który zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sposób prowadzenia przez Klub ksiąg finansowych a także rzetelność dowodów księgowych oraz polityki finansowej Zarządu.

Po przedstawieniu sprawozdań rozgorzała dyskusja. Głos zabrał członek Klubu pan Jarosław Turowski, który zwrócił się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym pogłosek o zmianach w modelu współpracy pomiędzy miastem, MOSiR i Klubem a także o to, czy Klub będzie musiał zacząć płacić za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz infrastruktury MOSiR (hala, sauna, siłownia). Pan burmistrz odpowiedział, że trwają rozmowy na ten temat i niewykluczone, że zajdą zmiany w dotychczasowych zasadach współpracy pomiędzy MOSiR a WARMIĄ. Kolejne pytania zebranych wiązały się także z tą kwestią. Głos zabierali kibice i trenerzy, którzy zwracali uwagę na ilość grajewskiej młodzieży trenującej w Klubie oraz zespołach juniorskich występujących w ramach MOSiR, na tradycje Klubu i jego kluczową rolę w życiu sportowym miasta. Burmistrz zaznaczył, że dotąd nie zapadły żadne decyzje ograniczające dotychczasowe zasady, funkcjonujące pomiędzy miastem, MOSiR i Klubem. Wszystkie one w najbliższym czasie będą przedmiotem dyskusji i ustaleń pomiędzy burmistrzem, kierownikiem MOSiR oraz Zarządem Klubu i jego dyrektorem.

Po dyskusji zebrani członkowie Klubu jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu , który na zebraniu reprezentował jedynie prezes pan Jan Antoni Kowalski. Wiceprezes pan Jerzy Kruszyński przebywa za granicą, natomiast pozostali członkowie Zarządu – panowie Radosław Zolnik i Zbigniew Łaguna byli nieobecni z powodu obowiązków służbowych.

Za udzielenie absolutorium dla Zarządu podziękował członkom Klubu pan Jan Antoni Kowalski. W swoim wystąpieniu prezes oświadczył zebranym, że pragnie zrezygnować ze sprawowanej funkcji i zaproponował aby Walne Zebranie dokonało przyjęcia w poczet Zarządu Klubu dwóch wskazanych przez niego osób – pana Józefa Matysiewicza (byłego zawodnika i członka zarządu oraz obecnego trenera zespołu trampkarzy młodszych) oraz Janusza Szumowskiego – dyrektora Klubu. Prezes uzasadnił te kandydatury ich ogromnym zaangażowaniem oraz doświadczeniem w zakresie funkcjonowania Klubu.

W imieniu zaskoczonych decyzją prezesa zebranych pan Mariusz Sobczyk zapytał pana Kowalskiego o powody jego decyzji. Prezes uzasadnił swoją decyzję powodami osobistymi. Następnie dyrektor Klubu zapoznał zebranych z treścią statutu, która mówi o zmianach w składzie zarządu w trakcie jego kadencji (obecna kadencja trwa do października 2012). Statut określa możliwość przyjęcia  osób przez Zarząd w skład członków zarządu:

§21. Statutu K.S. WARMIA:

1.W przypadku wystąpienia ze składu członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

Z powyższego wynika, że dwóch członków Zarządu może być zgodnie ze statutem dokooptowanych decyzją samego Zarządu i nie wymaga tego wyboru przez Walne.

W związku z tym, że punkt dotyczący przeprowadzenia wyborów nie został umieszczony w uchwalonym porządku obrad (co zaznaczył członek Klubu pan Wojciech Grochowski ) przewodniczący postanowił zakończyć obrady.